ALGEMENE VOORWAARDEN.

Definities

1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met Buitenjaloeziekeuze een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Jaloezieën en aanverwante materialen;
Raam/Kozijn: Het bestaande raam of kozijn waar de jaloezie moet worden uitgevoerd;
Veranda/Overkapping: waartegen de jaloezie gemonteerd moet worden.
2 De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden.
Hieronder wordt verstaan;
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de jaloezie;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de jaloezie dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden om de jaloezie te kunnen plaatsen.

Intellectueel eigendom

1 Buitenjaloeziekeuze behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Buitenjaloeziekeuze onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Buitenjaloeziekeuze ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
2 Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
3 Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van Buitenjaloeziekeuze.

De offerte

1 Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Buitenjaloeziekeuze gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Buitenjaloeziekeuze te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle jaloezieën worden bij het meten van de oppervlakten de kleinste lengte- en breedtematen aangehouden.
2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangeven. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) bij de prijsvorming methode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b) bij de prijsvorming methode regie doet Buitenjaoeziekeuze een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Buitenjaloeziekeuze kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.
3 De afnemer moet Buitenjaloeziekeuze in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt goed bereikbaar is en dat er rondom het pand ruimte is om fatsoenlijk te werken. Ook dienen eventuele elektriciteit kabels aangesloten zijn conform de opdracht van Buitenjaloeziekeuze.
4 Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is Buitenjaloeziekeue gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien Buitenjaloeziekeuze van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van
Buitenjaloeziekeuze.
5 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

De overeenkomst

De aanbetaling

1 Buitenjaloeziekeuze is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument of een zakelijke afnemer een aanbetaling van maximaal 50% te vragen.

Prijswijziging

2 Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal
deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 11. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Buitenjaloeziekeuze wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
4 Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.
5 Het bepaalde onder 2, 3 en 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.
6 Aanbiedingen van Buitenjaloeziekeuze gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7 Buitenjaloeziekeuze kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de koper had kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.
8 Indien Buitenjaloeziekeuze van meerdere kopers betalingen of aanbetalingen voor dezelfde laatste voorraad ontvangt, dan wordt de overeenkomst aangegaan met de koper van wie de aanbetaling als eerst binnen is gekomen op de bankrekening van Buitenjaloeziekeuze of de payment service van Buitenjaloeziekeuze.

Eigendomsvoorbehoud

9 Buitenjaloeziekeuze blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Buitenjaloeziekeuze heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn
gevorderd volledig zijn betaald.
10 Buitenjaloeziekeuze is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

11 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Buitenjaloeziekeuze gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de
overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

12 Buitenjaloeziekeuze is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten

13 Buitenjaloeziekeuze is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

De levertijd

1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Buitenjaloeziekeuze een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien Buitenjaloeziekeuze alsnog binnen deze
nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel nadere dan wel vast overeengekomen levertijd is Buitenjaloeziekeuze niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
5 Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen dertig dagen na
het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Buitenjaloeziekeuze de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal veertien dagen geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 11 van toepassing.

Rechten en plichten van Buitenjaloeziekeuze

1 Buitenjaloeziekeuze levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Buitenjaloeziekeuze goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
2 Buitenjaloeziekeuze neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3 Buitenjaloeziekeuze wijst de afnemer voorts op:
• onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
• gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover Buitenjaloeziekeuze deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
4 Buitenjaloeziekeuze verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
5 Buitenjaloeziekeuze verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
6 Buitenjaloeziekeuze draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
7 Buitenjaloeziekeuze heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

Rechten en plichten van de afnemer

1 De afnemer stelt Buitenjaloeziekeuze in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2 De afnemer zorgt ervoor dat Buitenjaloeziekeuze tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
3 De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Buitenjaloeziekeuze geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf
geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
4 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van Buitenjaloeziekeuze om de afnemer te wijzen op lid 3 van artikel 6.
5 De afnemer stelt Buitenjaloeziekeuze op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens
rekening.
6 De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Buitenjaloeziekeuze behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer Buitenjaloeziekeuze daarvan tijdig in kennis te stellen.
7 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
8 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor Buitenjaloeziekeuze verband houdende schade te vergoeden.
10 De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Buitenjaloeziekeuze die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.
11 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Buitenjaloeziekeuze aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

De opslagvan zaken

1 Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Buitenjaloeziekeuze binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Buitenjaloeziekeuze is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare
schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Buitenjaloeziekeue nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Buitenjaloeziekeuze die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Buitenjaloeziekeuze gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Buitenjaloeziekeuze te melden.

De betaling

Koop en verkoop

1 Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie:
Vooraf betalen bij levering door derden op een door Buitenjaloeziekeuze aangegeven bank- of girorekening door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen of andere vormen van elektronisch betalen als beschikbaar op de website van Buitenjaloeziekeuze. Direct betalen bij montage via Pin, Contant of directe bankoverschrijving ter plaatse in bijzijn van de monteurs.
2 Buitenjaloeziekeuze die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.


Niet-tijdige betaling bij koop

3 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Buitenjaloeziekeuze na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
4 Buitenjaloeziekeuze is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Buitenjaloeziekeuze derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.
5 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt Buitenjaloeziekeuze rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

De annulering

1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 75%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Buitenjaloeziekeuze kan bewijzen dat zijn schade groter is.

Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Retouren

Onverwerkte en onbeschadigde stukgoederen welke op voorraad worden gehouden, mogen binnen 14 dagen na aankoop worden geretourneerd. Het retourbedrag wordt per bank aan de klant overgemaakt.

Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

1 Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2 Indien nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan Buitenjaloeziekeuze van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Conformiteit en garantie

1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op kosteloze reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2 Buitenjaloeziekeuze verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer fabrieksgarantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Buitenjaloeziekeuze niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. De door Buitenjaloeziekeuze verstrekte fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de in lid 1 omschreven wettelijke rechten bij non-conformiteit.
Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de volgende garantie gegeven:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Buitenjaloeziekeuze;
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing beperkt tot die kosten die Buitenjaloeziekeuze kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
3 De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
4 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Buitenjaloeziekeuze, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
6 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Buitenjaloeziekeuze niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Buitenjaloeziekeuze niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het niet haaks zijn va de constructie waarop een jaloezie gemonteerd moet worden;
• leidingen die in de weg liggen voor een degelijke montage;
• extreme veranderingen aan het object waar de jaloezie gemonteerd moet worden.
• een onjuiste samenstelling indien en voor zover deze niet door Buitenjaloeziekeuze is aangebracht;

ARTIKEL 17 -Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Buitenjaloeziekeuze tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 18 -De geschillenregeling

1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door Buitenjaloeziekeuze aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij Buitenjaloeziekeuze heeft ingediend.
3 Nadat de klacht bij Buitenjaloeziekeuze is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is Buitenjaloeziekeuze aan deze keuze gebonden. Indien Buitenjaloeziekeuze een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Buitenjaloeziekeuze dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn
vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.